لغو نوبت
شماره پیگیری و کد ملی

با توجه به اعمال قوانین مالیاتی موجود برای پزشکان، تنها 90 درصد وجه پرداخت شده عودت داده می شود.

شماره پیگیری و کد ملی
شماره پیگیری: *
کد ملی: *حفاظت و پشتیبانی اطلاعات توسط گروه فناور شایانی © 2017-2021